چه کسی کر تر است:

چه کسی کر تر است: مردى متوجه شد که گوش همسرش سنگین شده و شنوایی اش کم شده است. به نظرش رسید که همسرش باید سمعک بگذارد ولى نمی دانست این موضوع را چگونه با او در میان بگذارد. بدین خاطر، نزد دکتر خانوادگی شان رفت و مشکل را با او در میان گذاشت. دکتر گفت: "براى این که بتوانی دقیقتر به من بگویی که میزان ناشنوایی همسرت چقدر است آزمایش ساده ای وجود دارد." این کار را انجام بده و جواب اش را به من بگو: «ابتدا در فاصله ی 4 متری او به ایست و با صدای معمولی مطلبی را به او بگو. اگر نشنید همین کار را در فاصله ی 3 متری تکرار کن. بعد در 2 متری و به همین ترتیب تا بالاخره جواب دهد» آن شب، همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و خود او در اتاق تلویزیون نشسته بود. مرد به خودش گفت: "الان فاصله ما حدود 4 متر است. بگذار امتحان کنم." سپس با صدای معمولی از همسرش پرسید: "عزیزم شام چی داریم؟" جوابى نشنید. بعد بلند شد و یک متر جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و دوباره پرسید: "عزیزم شام چی داریم؟" باز هم پاسخی نیامد. باز هم جلوتر رفت و از وسط هال که تقریباً 2 متر با آشپزخانه و همسرش فاصله داشت گفت: "عزیزم شام چى داریم؟" باز هم جوابى نشنید. باز هم جلوتر رفت و به در آشپزخانه رسید. سوال اش را تکرار کرد و باز هم جوابى نیامد. این بار جلوتر رفت و درست از پشت سر همسرش گفت: "عزیزم شام چى داریم؟" زن گفت: "مگه کرى؟ براى پنجمین بار میگویم: خوراک مرغ!" نتیجه: خیلی وقتها؛ خیلی چیزها، آن گونه نیست که به نظر می رسد. برای صحیح دیدن پدیده ها بهتر است از زاویه ای دیگر به آن بنگریم.